Politikk

Hvordan jobber vi med energipolitikk?

Politikk og styring representerer den samfunnsfaglige ekspertisen i SINTEF Energi AS. I nær dialog med vår energiteknologiske kompetanse, tilbyr SINTEF Energi helhetlige analyser for private og offentlige interessenter både i Norge og internasjonalt.

Det norske Storting (foto: Shutterstock.com)
Det norske Storting (foto: Shutterstock.com)

Viktige områder er energipolitikk, rammebetingelser, samfunnsaksept som skaper bedre kunnskapsgrunnlag og beslutningsprosesser for aktører innen energi- og tilgrensende sektorer.

Dette jobber vi med

  • Analyser av energirelevante vedtak, og oppfølging av disse i EU, Norge – og sammenliknet med andre land.
  • Helhetlig kunnskap om energi som politikkområde, og politiske rammebetingelser for ulike energiteknologier.
  • Analyse av politisk styring og deltagelse, inkludert samfunnsaksept, og metodikk for hvordan kunnskapen kan omformes til beslutninger
  • Kunnskap om hvordan utøvelsen av det politiske styringssystemet blir oppfattet som rettferdig blant berørte parter på flere nivå
  • Analyse av hvordan beslutninger oppleves å avveie fordeler og ulemper (økonomiske, sosiale og miljømessige) på en god måte
  • Kunnskap om hvordan det politiske styringssystemet legger til rette for læring

Vi gjennomfører utrednings- og forskningsprosjekter primært basert på samfunnsfag, men ofte som  tverrfaglige analyser i nær dialog med energiteknologisk kompetanse på SINTEF Energi. Metodikken vår består av case-studier, komparativ analyse, dokumentanalyse og ulike typer av intervjuundersøkelser.

Typiske oppdrag for oss er:

  • Analyser av politiske styringssystemer og konsekvenser av beslutninger (eller mangel på slike) for aktørenes handlingsrom
  • Analyser av ulike sektorinteresser for identifisering av felles mål og tiltak
  • Formidling av kunnskapsgrunnlag og beslutningsrelevant informasjon til aktører på ulike nivå (myndigheter, næring og lokale aktører).

Vi har flere spennende pågående prosjekter. Her er et utdrag fra noen:

SusGrid – Sustainable Grid Development

SusGrid er et tverrfaglig forskningsprosjekt i regi av CEDREN (Center for Environmental Design of Renewable Energy) med fokus på hvordan vi kan fremme mer bærekraftig nettutvikling. Fokuset er spesielt mot sentral- og regionalnettet der vi studerer nettpolitisk praksis i Norge, Sverige og Storbritannia. Vi ser på holdninger til og kunnskap om strømnettet i disse landene, og videre økonomi og kompensasjon for nettutbygging. Det gjennomføres konkrete casestudier og målsettingen er å skape bedre kunnskap om økonomiske, sosiale og miljørelaterte interesser som igjen kan gi gode og mer forutsigbare prosesser knyttet til utvikling og realisering av distribusjonsnett.
Mer info på: www.cedren.no/Projects/SusGrid.aspx

HydroBalance: Norsk vannkraft som balansekraft for et fornybart Europa

Forskningsrådsfinansiert forskningsprosjekt med brukermedvirkning i regi av CEDREN (2013-17) som skal analysere teknologisk, økonomisk og samfunnsmessig potensial for norsk vannkraft som balansekraft i et fornybart europeisk energisystem. Politikk og styring leder arbeidet med den samfunnsfaglige arbeidspakken med fokus på politikk, reguleringer og samfunnsaksept.

Norsk vannkraft (foto: Shutterstock)
Norsk vannkraft (foto: Shutterstock)

NordiCCS

NORDICCS er en virtuell nettverksplatform for karbonfangst og lagring (CCS) i Norden. Hovedmålet til NORDICCS er å øke anvendelsen av CCS i de fem nordiske landene ved å skape et varig nettverk som integrerer forskningsinstitusjoner og relevant industri.

I januar hadde vi en NORDICSS-workshop, som Marit Mazzetti har blogget om.

Nylig avsluttet prosjekt:

GOVREP – Governance for Renewable Electricity Production

GOVREP var et tverrfaglig forskningsprosjekt under CEDREN (2010-2013) med et hovedfokus på energi- og miljøpolitisk styring og samspillet mellom dem. Fokus var vann- og vindkraftproduksjon i Norge og Sverige. Målet var å finne ut hvordan ulike styringsmekanismer påvirker fornybar elektrisitetsproduksjon som bedre forener både energi- og miljøpolitiske interesser.

0 kommentarer på “Hvordan jobber vi med energipolitikk?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *