#Samfunn

Sirkulært Trøndelag

Begrepet grønn verdiskaping forbindes ofte med endringer og innovasjoner i bedrifter, som for eksempel utvikling av miljøvennlige og lønnsomme produkter og tjenester basert på fornybare energikilder og råvarer.

Dersom vi løfter blikket fra grønn verdiskaping i enkeltbedrifter til å gjelde regioner, land eller hele planeten vår, og anerkjenner at vi må sikre tilgangen på råvarer og ressurser for å skape økonomisk vekst, forstår vi at overgangen til en sirkulær økonomi vil kreve at alle må dra i samme retning. 

E_SDG-goals_Goal-11
E_SDG_Icons-12
13

En sirkulær økonomi er et system hvor vi ønsker å utnytte ressursene optimalt ved å beholde høy kvalitet på materialer, produkter og tjenester så lenge som mulig.

Dette er både ønskelig og nødvendig for å opprettholde økonomisk og miljømessig bærekraftige samfunn.

Offentlige og private må jobbe sammen

Overgangen til en sirkulær økonomi handler om bærekraftig samfunnsutvikling. Dette skiftet krever at det offentlige jobber sammen med det private for å finne gode løsninger. Flere (blant annet Stortingsmelding 45 om avfall som ressurs og EU-kommisjonens handlingsplan for sirkulær økonomi) har pekt på myndighetene som en sentral pådriver og tilrettelegger for overgangen til en sirkulær økonomi.

Det offentlige er selv en stor kunde med mye kjøpemakt til å stimulere den sirkulære økonomien (det offentlige kjøper varer og tjenester for om lag 480 mrd. kroner hvert år i Norge).

Sirkulær økonomi fra strategi til praksis

Hvordan kan myndighetene akselerere næringslivet i overgangen til en sirkulær økonomi, og hvordan kan de bruke sin rolle som samfunnsutvikler for å få dette til?

Dette spørsmålet er kjernen i SINTEFs arbeid med forprosjektet «Sirkulært Trøndelag». Vår oppgave som forskningsmiljø har derfor vært, i samarbeid med fylkeskommunen og andre aktører, å jobbe systematisk med spørsmål som:

  • På hvilke næringsområder har fylkeskommunen størst potensiale for å stimulere til en sirkulær økonomi?
  • Hvilke barrierer og muligheter eksisterer?
  • Hvilke virkemidler og verktøy kan fylkeskommunen benytte for å stimulere til en sirkulær økonomi?
  • Hvilke arenaer kan muliggjøre at nye ideer om sirkulær økonomi fanges opp og realiseres?

Utfordringen for en offentlig aktør som fylkeskommunen ligger i hvordan sirkulær økonomi skal utvikles fra å være et strategisk satsingsområde til å bli en del av integrert praksis.

Vi ser at dette handler både om hvordan fylkeskommunen jobber på tvers mellom egne etablerte arbeidsområder, og hvordan de kan stimulere til sirkulære varer og tjenester gjennom å stille krav til sirkulær økonomi-elementer i anskaffelsesprosesser. Sentralt i dette står forskning på nye former for innovasjonsarbeid, både internt i fylkeskommunen og i næringslivet der fylkeskommunen kan ta en aktiv rolle.

Åpen innovasjon

Fordi en sirkulær økonomi krever samarbeid på tvers av aktører og verdikjeder, har åpen innovasjon blitt trukket fram som viktig. Til tross for at de fleste i utgangspunktet er positive til samarbeid , ser vi at det ofte er krevende å få til i praksis. Samarbeid forutsetter rammer som muliggjør og støtter opp om bedrifters nye lønnsomme forretningsmodeller, på tvers av bransjer og sektorer. En offentlig aktør som fylkeskommunen kan bidra til å stimulere og legge til rette for slikt samarbeid. Ofte ser vi at det er bransjer og sektorer som er utgangspunkt for arenaer knyttet til næringsutvikling. En sirkulær økonomi vil imidlertid kreve at vi bryter opp noen etablerte strukturer, som vil gi nye muligheter for grønn verdiskaping.

Som forskningsmiljø samarbeider vi i SINTEF med virksomheter som ønsker å operasjonalisere sine strategier for sirkulær økonomi, og som er interessert i å ta arbeidet med sirkulær økonomi fra idé til praksis. I ytterste konsekvens handler overgangen til en sirkulær økonomi om en systemisk endring mot ny praksis på ulike nivå hos både offentlige og private aktører. Dette krever at forbrukerne tar nye og grønne valg, det krever at organisasjoner endrer sin praksis, og det krever at lovverk og regelverk fungerer som drivere for innovasjon.

Trøndelag fylkeskommune har sammen med SINTEF søkt om midler til et hovedprosjekt.

Målet med hovedprosjektet er å utvikle fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, gjennom kompetanseheving, ny anskaffelsespraksis, nye samarbeidsplattformer og nye former for innovasjonsarbeid. Slik kan fylkeskommunen stimulere til innovasjon i bærekraftige produkter, tjenester, forretningsmodeller, samarbeidsformer og verdikjeder, og bidra til å øke utnyttelsesgraden av ressurser og redusere avfall i regionen.

Dette vil kunne bidra til å realisere den sirkulære økonomien og utvikling av teknologi for et bedre samfunn.

 

0 kommentarer på “Sirkulært Trøndelag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *