#Bygg og Infrastruktur #Energi

Store muligheter for grønn områdeutvikling i Trondheim

Onsdagsmorgen den 23.8. samlet det seg en gjeng på totalt 24 stykk på DIGS for å snakke om grønn energi og byutvikling.

Temaet for seminaret var lavtemperatur-fjernvarme og grønn områdeutvikling, med utgangspunkt i Nyhavna og Østbyen, hvor det er forventet mye utbygging de kommende årene. Seminaret ble arrangert i regi av prosjektet DSTG, som handler om utvikling av et verktøy for modellering av lokale varmenett.

Deltakerlista dekket aktører fra flere forskjellige bransjer: energileverandører, det offentlige, utbyggere og områdeutviklere på Nyhavna, Enova, Coop som en mulig leverandør av overskuddsvarme i området, samt FoU-miljøet, SINTEF og NTNU.

Allerede dette tydet på at det skulle bli et spennende og vellykket møte.

For å få til grønn områdeutvikling, så er det nettopp dette vi trenger: samspill mellom aktørene fra de forskjellige bransjene knyttet til utvikling av et område. Dette var også hovedmålet for møtet – å skape samarbeid.

Industriell spillvarme kan dekke hele varmebehovet i Europa

Jeg åpnet seminaret med et foredrag om betydningen til fjernvarme som en del av det grønne energiskiftet. Rundt halvparten av verdens energibehov er knyttet til oppvarming og kjøling, og fjernvarme gjør det mulig å dekke dette behovet gjennom å bruke kilder som ellers ville blitt kastet: spillvarme og avfall.

Mengden industriell spillvarme tilgjengelig i Europa er enormt – i samme størrelsesorden som det totale varmebehovet. Utnyttelse av industriell spillvarme er et stort tema i FME HighEFF.

Får ikke utnytta all spillvarme – vi jobber med løsningen

Dagens fjernvarme har imidlertid høy distribusjonstemperatur, noe som gjør det vanskelig å utnytte spillvarme fra lavtemperaturkilder, som matvarebutikker og datasentre, ofte tilgjengelig i urbane strøk. I tillegg har moderne bygningsmasse ikke behov for varme ved høye temperaturnivåer, og varmetapene er høye når distribusjonstemperaturen er høy.

Datasenter og overskuddsvarme
Dagens fjernvarme har høy distribusjonstemperatur noe som gjør det vanskelig å utnytte spillvarme fra lavtemperaturkilder, som matvarebutikker og datasentre.

Lavere turtemperatur kan likevel skape problem ved eldre bygninger, og denne problemstillingen ble utredet av Maria Justo Alonso, som forsker på temaet i FME-sentret ZEN (Zero Emission Neighbourhoods). Derfor er lavtemperatur-fjernvarme mest egnet for nye områder med moderne bygningsmasse.

Dette ble poengtert også av Morten Fossum fra Statkraft Varme, som presenterte fjernvarme sin rolle i det grønne energiskiftet i Trondheim. Statkraft Varme er villig til å bygge små-skala lavtemperaturnett som tar imot lokal spillvarme. En potensiell spillvarmekilde er store matvarebutikker slik som Coop City Lade, som har et spillvarmekapasitet på 270 kW.

Seminaret var på DIGS 23. august, her presenterer Geir Halmøy fra Dora Eiendom.

 

Kommunen har høye miljøambisjoner

Trondheim Kommune har høye miljøambisjoner: ifølge klimaplanen skal utslippene i byen reduseres med hele 80 % i forhold til 1991-nivået. Et av tiltakene for få nå målet er å opprette et samarbeidsforum for aktørene knyttet til byutvikling – i tråd med dagens møte.

Kommunen skal også gjennomføre en energianalyse for å identifisere flaskehalsene og over- og underskuddene med tanke på energiforsyning til de forskjellige bydelene i Trondheim. Kommunen, TrønderEnergi, Statkraft Varme og SINTEF Energi ble ivrige på å gjennomføre en slik analyse som et felles prosjekt.

Energisamspill i Nyhavna

Trondheim Havn og Dora Eiendom er viktige aktører knyttet til utbygging av Nyhavna. Selv om det er fortsatt flere år til at utbyggingen på Nyhavna skal starte på fullt, så er det allerede kommet noen nye kontorbygg, og området anses som meget attraktiv for kontorvirksomheten.

Dora Eiendom praktiserer energisamspill i sine lokaler i det at spillvarme fra store datahaller brukes til oppvarmingsformål. Både Trondheim Havn og Dora Eiendom var ivrige for å være med på forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til energisamspill og grønn områdeutvikling.

Fjernvarme viktig for å avlaste

Elektrifisering er et viktig begrep i fremtidens energibilde i det at for eksempel hele transportsektoren skal elektrifiseres. For å kunne dekke det økende strømbehovet er det viktig at oppvarmingsbehovet dekkes av lavverdige energikilder, ikke direkte av elektrisitet, der hvor det lar seg gjøre. John Kristian Evjen fra TrønderEnergi trekket frem fjernvarme sin rolle i å avlaste el-nettet, og understreket viktigheten for samspill mellom el- og fjernvarmenettene, samt samarbeid mellom energiselskapene.

Enova kan bidra

Til slutt presenterte Magni Fossbakken de mulighetene Enova tilbyr for finansiering av konseptutredning og implementering av grønne energiløsninger til områder. Hun understreket at Enova er svært villig til å bli kontaktet for slike prosjekter med tanke på utviklingen på Nyhavna.

Et ord ble gjentatt i nesten hver og en presentasjon: samspill. Grønn områdeutvikling vil ikke lykkes hvis aktørene knyttet til utvikling av et område ikke samarbeider. Etter møtet oppsto det flere smågrupper som snakket sammen om samarbeid og mulige felles prosjekter – så det kan kanskje sies at møtet nådde sitt mål?

0 kommentarer på “Store muligheter for grønn områdeutvikling i Trondheim

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *