#Hav

Sjømatleverandørene bidrar med 24,5 mrd til BNP

SINTEF har utarbeidet en lang rekke analyser som viser hvor stor verdiskaping og hvor mange arbeidsplasser sjømatnæringen bidrar med i den norske økonomien. I en analyse av teknologi- og serviceleverandørene til sjømatnæringen og fôrleverandørene til havbruksnæringen (finansiert av FHF), har vi bygget opp en database med over 800 leverandører. Vi har beregnet verdiskaping og sysselsetting og spurt leverandørene selv om hvordan de ser på dagens situasjon og framtidige muligheter.

Leverandørindustrien er en betydelig bidragsyter til verdiskapingen fra sjømatnæringa.

Leverandørene finnes både ved kysten og i innlandet

I rapporten er det presentert et utvalg leverandører i 15 kategorier. Vi ser at leverandørene er spredt langs hele kysten, men ikke uventet ser vi at Møre og Romsdal, Hordaland og Trøndelagsfylkene har en sterk konsentrasjon av teknologi- og serviceleverandører.

Men det er interessant å se at det er mange leverandører som har tilhold i Oslo og ellers på Østlandet. Og neida, det gjelder ikke bare de som leverer finans- og forsikringstjenester og store rådgivnings- og sertifiseringsselskaper. Også mer klassiske teknologileverandører har sete i dette området.

Teknologi- og serviceleverandørene til den norske sjømatnæringen og fôrselskapene hadde i 2015 et bidrag til BNP på 24,5 milliarder kroner, der 11,7 mrd var direkte virkninger og 12,7 mrd ringvirkninger.

Det er leverandørene til leverandørene som står for ringvirkningene. Disse bedriftene sysselsatte ca. 21 400 årsverk i Norge, ca 9 500 årsverk var direkte virkninger og ca 11 900 årsverk ringvirkninger. For verdiskapingens del utgjorde dette 82 % av den totale verdiskapingen når alle norske leverandører er inkludert.

Leverandørene til leverandørene i sjømatnæringen bidro med 12,7 mrd i bidrag til BNP i 2015.

Sterk konkurranse

Konkurransen i leverandørleddet øker og føles av enkelte leverandører som sterk. Nærhet til kundene og FoU-aktørene pekes på som en konkurransefordel, det samme gjelder at de er langt framme teknologisk og at de ser på seg selv som innovative. Det er mange små leverandører som har eller vil få utfordringer med at produktutvikling krever mye kapital. Samtidig ønsker store kunder store leverandører.

Rekruttering til leverandørene er god. (foto: NTNU)

Det er interessant at det ikke oppfattes som problematisk å rekruttere medarbeidere med ønsket kompetanse, noe som flere peker på kan ha sammenheng med situasjonen i petroleumsnæringen.

Det å ha en innovativ leverandørnæring, som den norske sjømatnæringen har, er en betydelig fordel sammenlignet med andre land. Særlig gjelder det for den havbruksnæringen, der svært mange av de nye løsningene utvikles av norske leverandører.

0 kommentarer på “Sjømatleverandørene bidrar med 24,5 mrd til BNP

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *