#Energi Energisystemer Smartgrids

Hjelper nettselskapene med å ta gode valg

Den pågående elektrifiseringen av samfunnet er helt avhengig av nettilknytning. Ladeinfrastruktur for elektrisk transport, nye, bærekraftige industrietableringer mm. skal tilknyttes det norske kraftnettet. Nettforsterkningene for å få til dette kan være kostbare og ta lang tid. Derfor er det avgjørende å utnytte dagens nett best mulig.

Høyere utnyttelse av nettet kan imidlertid medføre høyere risiko for både nettselskap og kunder, f.eks. i form av svekket leveringspålitelighet. Nettinvesteringer reduserer denne risikoen, men kan ta så lang tid at potensialet for næringsetablering forsvinner, samt samfunnsøkonomiske tap dersom nettet overdimensjoneres. For å møte den pågående elektrifiseringen er det avgjørende at nettselskapene har kunnskap om kundenes reelle effektbehov. De bør også kjenne til faktisk belastning i nettet, og nye og eksisterende forbrukskunder sine muligheter til å agere fleksibelt.

FORSEL er et innovasjonsprosjekt for næringslivet (IPN) som skal hjelpe nettselskapene med å ta gode valg med tanke på fremtidig belastning i nettet, og dermed muliggjøre hurtigere og rimeligere elektrifisering med akseptabel risiko. I prosjektet skal vi utvikle nye metoder, verktøy og arbeidsprosesser som tar bedre hensyn til usikkerhetene rundt belastning i nettet og som gir bedre kontroll på risikoen ved å tilknytte nytt forbruk uten å gjøre tiltak.

FORSEL – Forsert elektrifisering gjennom tilknytning til nettet med vilkår og leverings-pålitelighet tilpasset ulike nettkunder

Prosjektet er ytterligere aktualisert av den nye muligheten nettselskap og forbrukskunde har til å inngå tilknytningsavtaler med særlige vilkår (tilknytning med vilkår, eller betinget tilknytning). Dette er nyttig for kunder som har egne reserver eller fleksibelt forbruk, og som kan akseptere lavere leveringspålitelighet. Muligheten innebærer at forbruk kan tilknyttes nettet raskere, samtidig som unødvendige nettinvesteringer unngås.

Prosjektet ledes av REN, som bidrar med sin erfaring med å utvikle praktiske retningslinjer og verktøy som ivaretar beste praksis i den norske nettbransjen. Det er et tett samarbeid med bransjen, og SINTEF Energi er ansvarlige for forskningen i prosjektet.

FORSEL et «spin-off-prosjekt» fra forskningssenteret CINELDI. Dette innebærer at innovasjonsprosjektet skal bidra til å implementere og ta i bruk forskningsresultater fra bl.a. CINELDI hos norske nettselskaper. FORSEL er finansiert av Norges forskningsråd og av nettselskapene som deltar i prosjektet (Elvia, Tensio TN, Agder Energi Nett, Glitre Energi Nett, Norgesnett og Mørenett.)

0 kommentarer på “Hjelper nettselskapene med å ta gode valg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *