#Energi Energisystemer

PANTERA: Jobber sammen for fremtidens smarte europeiske energisystem

PANTERA er et fireårig EU Horisont 2020 prosjekt, som skal samle europeiske FoU-aktører innen smart grid, energilagring og lokale energisystem. I denne bloggen får du vite hvorfor det er viktig.  

PANTERA EU-prosjekt

Hjelper overgangen til nullutslippssamfunnet

Klimaendringer medfører en overgang til et nullutslippssamfunn. Dette innebærer en økt andel fornybare energiressurser som sol og vind, i tillegg til en økende elektrifisering i bl.a. transportsektoren. Noen land er godt rustet til å gjennomføre denne overgangen med en høy andel fornybare energiressurser og/eller en begynnende elektrifisering, mens andre land har en lengre vei å gå. For at Europa skal nå målene om reduksjon i klimagassutslipp er det et behov for å dele kunnskap mellom de forskjellige europeiske landene, særlig innen forskning og utvikling.

Hvordan kan Europas land samarbeide?

EU har satt følgende minimumsmål for 2030:

  • 40% kutt i klimagassutslipp
  • 27% andel fornybar energi
  • 27% forbedring i energieffektivitet

For å nå disse målene kreves det en god integrasjon av fornybare energiressurser som vind- og solkraft. Disse energiressursene kan imidlertid også skape utfordringer for strømnettet, og for å sikre en god utnyttelse og integrasjon er det et behov for forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU-prosjekt). Noen europeiske land har et velfungerende og godt system for å stimulere til FoU, men flere europeiske land mangler dette. Det er også tydelig fra tildelingen av EUs FoU-midler at enkelte land får en større andel enn andre: 15 av de europeiske landene får mindre enn fem prosent av midlene.

PANTERA prosjekt konsept

Hvordan PANTERA skal bygge en bro 

Dette er grunnen til at PANTERA-prosjektet er opprettet. PANTERA (PAN European Technology Research Approach) er et H2020 EU-prosjekt som har som mål å lage et europeisk forum av FoU-aktører innen smartgrids, lager og lokale energisystem, for å sikre nettopp denne samhandlingen av kunnskap. De forskjellige aktørene inkluderer beslutningsmyndigheter, standardiseringsorgan og eksperter innen forskning og akademia. PANTERA-prosjektet er viktig for å sikre god forskning og utvikling i europeiske land, gjennom å øke samarbeid i energisektoren på tvers av landegrenser i Europa, og på denne måten nå de klimamålene EU har satt.

For å nå dette målet, vil PANTERA:

  1. Identifisere og etablere kommunikasjon mellom FoU-aktører innen smartgrids, lager og lokale energisystem
  2. Utvikle en metode for å identifisere hovedutfordringene ved å akselerere FoU-aktiviteter i land som har et lavt budsjett på dette
  3. Lage en struktur som kan samle alle aktører om samme målsetninger innenfor smartgrids, lager og lokale energisystem
  4. Utvikle en større kunnskapsdelingsmekanisme, slik at hovedutfordringene ved FoU kan bli identifisert
  5. Lage en hel-europeisk multifunksjonell samarbeidsplattform som inkluderer verktøy som legger til rette for å samle ekte data/resultater fra pågående prosjekt og bygge et nyttig «datalager».
  6. Organisere dedikerte workshops som gjør at man kan utveksle erfaringer og kapasitet mellom de forskjellige FoU-aktørene
  7. Utvikle arbeidsgrupper som består av de forskjellige FoU-aktørene, for å lage rapporter, white papers etc.
PANTERA-prosjektmøte i Irland
PANTERA-prosjektmøte i Irland

Hva skjer fremover?

PANTERA begynte i 2019 og er godt i gang. Det har blitt holdt to workshops i Bulgaria og Irland, med presentasjoner fra forskjellige aktører og intervjurunder for å identifisere hvor det finnes kunnskapshull i de forskjellige landene og hvorfor.

Det planlegges workshops i Aten og Riga, samtidig som det jobbes med å identifisere hovedutfordringene ved å akselerere FoU-aktiviteter. De neste tre årene vil forhåpentligvis bidra til en enda bedre samhandling mellom europeiske land, slik at EUs klimamål nås innen 2030.

0 kommentarer på “PANTERA: Jobber sammen for fremtidens smarte europeiske energisystem

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *