#Helse #Samfunn

Bærekraft i fremtidens norske helsevesen

Vi blir stadig flere eldre, mens andelen yrkesaktive synker. Dette utfordrer bærekraften i fremtidens norske helsevesen.

Noen av deltakerne på Kick-Off. Fra venstre: Stein Erik Breivikås, Pieter Toussaint, Rimmert van der Kooij, Ketil Thorvik, Elise Landsem, Simone Wiezer. Foto: SINTEF
iCope hadde Kick-Off i februar. Her en noen av deltakerne. Fra venstre: Stein Erik Breivikås, Pieter Toussaint, Rimmert van der Kooij, Ketil Thorvik, Elise Landsem, Simone Wiezer. Foto: SINTEF

Etterspørselen etter ulike helsetjenester øker, og pasientenes forventninger både øker og endres i karakter. Som en følge av både teknologisk utvikling og generelle trekk i samfunnet, vil brukeren forvente å stå i sentrum også på helseområdet. Det er mange faktorer som avgjør om Norge vil ha et bærekraftig helsevesen preget av høy kvalitet om noen ti-år.

Les mer om vår forskning på helsetjenester.

En felles, internasjonal utfordring

Utfordringene som venter velferdsstaten Norge fremover er ikke unike. De er i stor grad felles for hele den vestlige verden. Det er også et faktum at det vil koste, både med tanke på investering i ny teknologi og i arbeidskraft. Dermed blir det desto viktigere å identifisere de utfordringene som kan løses ved smartere organisering og utnyttelse av ressurser, og å kartlegge mulighetsrommet for produktivitetsøkning.

iCOPE

I februar sparket SINTEF i gang forprosjektet iCOPE (Integral Capacity and Operational Planning for Efficient healthcare services) sammen med sentrale aktører i helsevesenet og NTNU.

Målet er å finne utfordringer vi kan løse ved å jobbe smartere, ikke nødvendigvis mer og hardere.

Forprosjektet støttet av HELSEVEL-programmet til Norges Forskningsråd, og er inspirert av forskergruppen CHOIR i Nederland. Denne gruppen har blant annet sett hvordan enkle grep i arbeidsprosesser og planlegging på tvers av avdelinger på et sykehus kan øke kvaliteten på tjenestene som tilbys, uten å øke behovet for menneskelige ressurser eller nytt utstyr. Metodikken kalles Integrert kapasitetsstyring.

Erfraringer fra CHOIR viser også at selv om selve tiltakene kan være relativt enkle, krever det innsats og engasjement fra de involverte helseaktørene for å endre måten man jobber og samarbeider på.

Integrert kapasitetsstyring

Integrert kapasitetsstyring handler om å se på planlegging ikke bare innenfor én avdeling, men å se på tvers av avdelinger. Det handler om å finne smarte måter å planlegge på, gjennom bruk av forbedrede prosesser, ny kunnskap og bedre bruk av teknologisk støtte der dette er nødvendig. Sentralt i dette ligger at de tre perspektivene menneske, teknologi og organisasjon (MTO) samles for å koordinere et pasientforløp.

Utfordringene med dagens løsninger er at prosessene ikke er planlagt på tvers av avdelinger. Dermed er vi heller ikke bevisst på hvordan arbeidet og prosessene i avdeling A påvirker arbeidet og prosessene i avdeling B. Dette skaper ofte unødvendig ventetid og heft både for pasienter og helsepersonell.

Med Integrert kapasitetsstyring analyseres planlegging og arbeidsmengde i de ulike avdelingene på taktisk nivå. For å identifisere tidstyver og hvordan dagens planlegging skaper en bullwhip effekt, benyttes data-analyse, tilstedeværelse i prosessene og dialog med mennesker i ulike roller, fra det operasjonelle til det strategiske nivå.

Gjennom bruk av Operations Management (OM)- og Operations Research (OR)-teknikker, er det mulig å finne en optimal løsning på problemstillinger, for eksempel med hensyn til Block Time Scheduling (operasjonsstue planlegging). Målet er at alle grupper og avdelinger får prosesser som er optimalisert for det helhetlige systemet, og ikke bare sub-grupper av dette.

Kunnskapsutveksling på tvers av landegrenser

En delegasjon fra Hemit, SINTEF, Helse Midt Norge, NTNU, Helse Nord-Trønderlag og Helse Vest reiser på studietur til Nederland i mars. På agendaen står blant annet besøk og kunnskapsutveksling med sykehus som over lengre tid har jobbet med Integrert kapasitetsstyring. Formålet? Pakke erfaring og kunnskap i sekken, og ta den med hjem til vår norske kontekst.

Ved Levanger sykehus skal det jobbes med å bringe frem gode case for å vise frem potensialet av Integrert kapasitetsstyring i det norske helsevesenet.

Ønsker du å vite mer? Ta gjerne kontakt!

0 kommentarer på “Bærekraft i fremtidens norske helsevesen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *