havbruk

Innovasjon i sjøbasert lakseoppdrett – hvor står vi, og hvor og hvordan går vi?

Havbruksnæringen har vært i vinden den siste tiden, der lakseskatt har blitt en snakkis i de tusen hjem. Engasjementet viser at denne matproduserende næringen betyr mye for Norge, og er viktig for mange kystsamfunn. 

Det er få områder hvor Norge kan påberope seg posisjon som verdensledende, men innen lakseoppdrett er vi en stormakt både når det gjelder oppdrett av laks, leveranser av teknologier og tjenester, forskning og utvikling, samt forvaltning. En viktig forklaring på dette er lange tradisjoner for stor åpenhet mellom aktørene i næringen, og dette skaper dynamikk som er viktig for innovasjon. 

tekmar offisielt bilde 2022 for web

20-årsjubileum

TEKMAR-konferansen arrangeres i Trondheim 6. og 7. desember 2022, og setter for 20. gang søkelyset på tema og områder hvor næringen har muligheter til å forbedre seg. Konferansen har den provokative tittelen «Selvransakelse i lakseoppdrett – full fart med bremsene på i nye 20 år». I år er vi spesielt opptatt av hva som skal til for å produsere flere kilo laks, ikke minst ved å øke overlevelse for laksene i det sjøbaserte oppdrettet. TEKMAR og søsterkonferansen TEKSET har etablert seg som viktige konferanser, hvor deltagere med ulike bakgrunner kobles sammen med tidsaktuelle foredrag og diskusjonsmuligheter som kan være avgjørende for å skape nyvinninger, i tillegg til nettverksutvikling. 

TEKMAR ble arrangert første gang i 2003, blant annet drevet frem av behovet for å samle og utvikle næringen i fellesskap, og for å motvirke trusselen for at nyskapningen ville stagnere. Gjennom årene som har gått siden, har det vært en eksplosiv utvikling innen det sjøbaserte oppdrettet, både relatert til teknologi og innen rammebetingelser for næringen. Innovasjonskraften har vært stor, og er noe den enkelte frykter kan avta på grunn av grunnrenteskatten. 

Næringer som vokser og blir store kan lett bli selvsikre. TEKMAR ønsker å bidra til selvransakelse i næringen gjennom å stille de vanskelige spørsmålene, og finne løsninger for videre bærekraftig utvikling og vekst. Av og til må man stille kontroversielle spørsmål, tørre å være uenige, løfte blikket og se hvilket landskap man er i.  Mot til å gjøre dette sikrer også energi og mulighetsrom for endring og forbedring slik at man på sikt kommer styrket ut. God takhøyde er viktig i industriell utvikling, og de siste 20 årene er det mange eksempler på at laksenæringen har tatt steg som den ikke så komme eller var moden for bare 5 år tidligere. 

Minister åpner TEKMAR

Vi er glade for at Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran åpner TEKMAR 2022.  Diskusjonen om grunnrenteskatt har preget høsten, og det blir spennende å se hvilke følger den kan . Gjennom sin 20-årige historie har TEKMAR vært med på både bølgetopper og -daler, og kjensgjerningen er at laksenæringen har «stått han av» og kommet seg videre, ikke minst som følge av den store innovasjonskraften som ligger i næringen. 

5 millioner oppdrettslaks innen 2050

Om vi ser 20 år frem i tid til 2042, kun 8 år før 2050, skal visjonen om 5 millioner tonn oppdrettslaks være oppnådd. Dette har vært en ledestjerne for næring og politikere det siste tiåret. Styreleder Kjell Bjordal i Nordlaks og Sparebank 1 SMN har i en mannsalder fulgt laksenæringen tett, og ser at samfunnskontrakten er i endring. Bordals tanker for de kommende 20 år, og synspunkter på hvordan vi som næring bør manøvrere, kan gi impulser til hvordan både oppdrettere, tilstøtende bransjer, samt myndigheter best kan rigge seg, for å være blant morgendagens vinnere og avgjørende bidragsytere.

Lakseproduksjonen har det siste tiåret hatt en begrenset vekst målt i kilo, og vi ser i flere regioner at det ble produsert flere kilo laks for ti år siden enn i dag. Den økonomiske utviklingen har som følge av høye laksepriser vært formidabel, men i selvransakelsens lys stiller professor Ragnar Tveterås, Universitetet i Stavanger, spørsmål ved om oppdrettere mangler en bærekraftig forretningsmodell.  Er de produksjonsstrategier vi har de riktige?  Er vi overbevist om at vi er på den riktige veien for å ta næringen videre, eller er det endringer i produksjonsmåten som kan gjøre oss bedre? Tiden kan være inne for å gjøre erkjennelser for å komme seg videre som næring.

For mange av de utfordringer som ligger i skjæringspunktet mellom biologi og teknologi kan det være spenninger innad i organisasjoner eller særinteresser som gjør det vanskelig å sette viktig tematikk på dagsorden. TEKMAR 2022 tilrettelegges av SINTEF Ocean, i godt samarbeid med klyngene NCE Aquaculture, NCE Aquatech og NCE Seafood Innovation, samt Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, Norges forskningsråd, Sjømat Norge, Norsk Industri og Norske Maritime Eksportører. Uten å ha mulighet til å gi og få impulser er det lite innovasjon som skjer. Ei heller at mulighet til å realisere innovasjonene i praksis blir utløst. TEKMAR har bidratt til mange prosesser, både å redusere rømming, bedre HMS, skape mer hensiktsmessige havbruksfartøy, mer miljøriktige avlusingsoperasjoner m.v., og ikke minst hvordan sørge for at fiskens velferd og helse ivaretas i teknologisammenheng. En arena der personer og selskaper kan møtes blir også viktig i laksenæringen i årene som kommer. 

 

Om TEKMAR

SINTEF tilrettelegger innovasjonsarenaer for å sette fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger innen lakseproduksjonen, siden 2003 med konferansen TEKMAR for sjøbasert lakseoppdrett, og TEKSET siden 2014 for settefiskproduksjon.

Presentasjonene fra de ulike TEKMAR som er arrangert opp igjennom årene er tilgjengelig på TEKMARs nettsider, og er på mange måter en «historiebok» som følger utviklingen av det sjøbaserte lakseoppdrett de to siste tiårene. TEKMAR samler årlig ca. 300 deltagere, hvorav opp mot 80 % kommer fra industrien. Med sin fordeling av aktører på runde bord, relevante foredrag og muligheter til diskusjon og nettverksbygging, skaper TEKMAR en arena og et klima for innovasjon, både for gjengangere og nye deltagere. De senere år ser vi spesielt nytten ulike teknologi- og tjenesteleverandører har for å møtes for å skape fundament for at teknologier smelter sammen, og med det skaper morgendagens løsninger som kan tilbys oppdrettsselskapene på deres utfordringer.

0 kommentarer på “Innovasjon i sjøbasert lakseoppdrett – hvor står vi, og hvor og hvordan går vi?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *