Onsdag 9. desember gir SINTEF Energi sine sluttinnspill til arbeidet som Olje- og energidepartementet gjør i forbindelse med ny Energimelding.  I tillegg til SINTEF Energi, gir også NOWITECH, CenBio, BIGCCS, Cedren og SmartGridSenteret sine innspill sammen med cirka 70 andre organisasjoner og interessegrupper.

Her er innspillende jeg kommer til å gi:

Vi viser til våre innledende innspill som ble gitt i forbindelse med oppstartmøte 3. mars 2014.

Vi benytter anledningen til å trekke frem fem områder vi mener bør tas ekstra hensyn til i utformingen av Energimeldingen:

  • Togradersmålet: Energimeldingen bør ha en klar ambisjon om å nå togradersmålet. Samtidig bør meldingen ha en fleksibilitet som gjør det mulig å gripe muligheter og møte fremtidige utfordringer vi ikke ser i dag.
  • Energi21: Energi21 er en viktig arena som involverer relevante interessenter og bidragsytere gjennom gode prosesser. SINTEF Energi slutter seg til anbefalingene som er gitt av Energi21, og støtter videreføring av Energi21.
  • Forskningens rolle i energimeldingen: Forskning og innovasjon er avgjørende for at Norge fortsatt skal være internasjonalt ledende innen energiområdet, for å sørge for økt verdiskaping av nasjonale energiressurser, skape et robust og effektivt energisystem og skape ny konkurransedyktig leverandørindustri. SINTEF Energi mener at forskning og innovasjon bør gis en grundig behandling i Energimeldingen.
  • Helhetlig og langsiktig energipolitikk: Vi ønsker en helhetlig energipolitikk på tvers av sektorer, i et 2050 perspektiv. Energimeldingen bør behandle land- og offshoreaktiviteter helhetlig. Energipolitikken bør utformes med henblikk på den nye europeiske Energiunionen. Europa er et viktig energimarked og Norge bør ha attraktive og klimavennlige eksportprodukter å tilby. CO2-håndtering kan gjøre et av våre aller viktigste eksportprodukt, naturgass, både klimavennlig og attraktivt. Naturgass er en viktig energikilde i overgangen til et fornybart energisystem.
  • Norges Forskningsråd: Forskningsrådet er viktig for å skape et konkurransedyktig, innovativt og fremtidsrettet norsk næringsliv og industri. Forskningsrådet sørger for å koble næringsliv og forskning i Norge og i Europa. Vi erfarer at Forskningsrådets programmer og senterordninger sikrer god kvalitet og relevans gjennom konkurranse og høy industrideltagelse.

Gutt som fanger CO2

0 kommentarer på “SINTEF Energis sluttinnspill til Energimeldingen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *