Bioenergi CO2-håndtering

Innspill til energimeldingen fra CenBio

Det vises til Innspillsmøtet for Energimeldingen avholdt 9. desember 2015 og FME CenBios presentasjon. Denne bloggen er en oppsummering av de punktene som ble presentert.

FME CenBio er en langsiktig forutsigbar samarbeidsarena for universiteter, forskningsinstitutt, industriaktører og interesseorganisasjoner i bransjen. Senteret er en arena for forskning, utvikling og innovasjon til nytte for næringslivet. Det er en rekke industripartnere som medvirker og deltar aktivt i samarbeidet i en FME. Disse har høyst reell innflytelse på det arbeidet som gjennomføres i senteret og sikrer relevans og nytteverdi for industrien i forskningen. Vi verdsetter FME ordningen som et verdifullt instrument for å realisere målsetningene påpekt av bl.a. Energi21, samt de overordnede føringene innen miljøvennlig energi. Dette bør også reflekteres i Energimeldingen.

Vi verdsetter FME ordningen som et verdifullt instrument for å realisere målsetningene påpekt av bl.a. Energi21, samt de overordnede føringene innen miljøvennlig energi.

CenBio-illustrajson-uten-tekst

FME CenBio har som en hovedambisjon å sikre bærekraftig utnyttelse av biomasse til energiformål – et tema som også er viktig for nasjonale og internasjonale strategier. Nasjonale strategier, forankret i industri, som Hav21, Skog22 og Energi21 er tydelige på bioenergiens rolle i det framtidige bærekraftige energisystemet og vi mener disse strategiene må hensyntas i regjeringens Energimelding.

I Energi21 vil vi påpeke tre satsingsområder; Utnyttelse av bioressurser, Bioenergi og Biodrivstoff. Disse tre er viktige satsingsområder hvor FME CenBio ønsker en tydelig prioritering av forskning og utvikling.

I tillegg er bioenergi en viktig del av satsingsområdet Fleksible energisystem; som energikilde i fjernvarme produksjon (basert på bl.a. flis, pellets eller avfall), som biobasert diesel for transport (ref. ECO1 sin utbygging av fyllingsstasjoner i Oslo området) og ikke minst i form av vedfyring (den lokale varmekilden i norske husstander).

De prioriterte områdene vi mener må ivaretas i Energimeldingen er;

  • Sikre biomasse som langsiktig ressurs i og for Norge. Biomasse er framtidens karbon- og hydrokarbonkilde (etter olje- og gassalderen). Det er allerede i dag et stort satsingsområde å bruke biomassebaserte produkter som erstatning for fossilbaserte produkter (ref. Elkems prosjekt «Carbon Neutral Metal Production»).
  • Sikre at bioenergi som en bærekraftig energikilde for framtiden også er en naturlig del av bioøkonomien. I 2012 var forbruket av bioenergi 18 TWh ifølge NVE, mens den nasjonale målsetningen, fra OEDs egen bioenergistrategi fra 2008 er 28 TWh i 2020. Det inkluderer varme, kraft og drivstoff fra biomasse.
  • Videre utvikling av biodrivstoff, fra landbasert virke, marin biomasse og avfall. Det er det mest tydelige alternativet for langdistanse transport på vei, til sjøs og i luftfarten.
  • Utvikling av løsninger for BIOCCS (altså fangst av CO2 fra bioenergianlegg) som en viktig mulig bidragsyter i fremtiden for ikke bare å redusere CO2 utslipp fra kraftproduksjon, men til og med gi negative CO2 utslipp i det totale klimaregnskapet for slike prosesser. Energigjenvinningsetatens (EGE) planlagte CCS anlegg på Klemetsrud i Oslo er et eksempel på dette. På vegne av de samarbeidende universiteter, forskningsinstitutt og industripartnere i FME CenBio uttrykker vi stor forventning til Energimeldingen.

På vegne av de samarbeidende universiteter, forskningsinstitutt og industripartnere i FME CenBio uttrykker vi stor forventning til Energimeldingen.

0 kommentarer på “Innspill til energimeldingen fra CenBio

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *