#Digital #Samfunn SINTEF

Bærekraftige forretningsmodeller i den digitale tidsalderen

Medforfattere: MARI WARDEBERG & SIGRID DAMMAN
Foto: Shutterstock

De siste årene har det vært en økende bevissthet om behovet for bærekraft i forretningspraksis. Ettersom klimaendringer, ressursmangel og sosiale ulikheter fortsetter å utgjøre betydelige utfordringer, erkjenner bedrifter i økende grad viktigheten av å ta i bruk bærekraftige forretningsmodeller. Dette går også hånd i hånd med det som har blitt kjent som «twin transition» – eller koblingene mellom den grønne og den digitale omstillingen.

Twin transition representerer en dobbel utfordring og mulighet for bedrifter og samfunnet for øvrig. På den ene siden innebærer det overgang til en miljømessig bærekraftig økonomi for å dempe de negative effektene av klimaendringer. På den andre siden innebærer det å omfavne digitale teknologier og innovasjon for å drive fram bærekraftig omstilling, økonomisk vekst, effektivitet og konkurranseevne. I tillegg er twin transition viktig for å gjøre den digitale transformasjonen i seg selv grønnere da en rekke digitale teknologier bruker mye ressurser. Digitale teknologier må også bli grønnere i seg selv. Disse elementene henger sammen, og integrering er avgjørende for å oppnå langsiktige mål.


Hva er en bærekraftig forretningsmodell?

Bærekraftige forretningsmodeller utgjør et kjerneelement i denne transformasjonen. Det inkluderer et bredt spekter av strategier, praksiser og analyser som tar sikte på å minimere negative miljømessige og sosiale påvirkninger og samtidig maksimere økonomisk verdi. Bærekraftige virksomheter prioriterer prinsipper som miljøforvaltning, sosialt ansvar og etisk styring. De søker å operere på måter som sparer ressurser, reduserer utslipp og bidrar positivt til samfunnet, både lokalt og globalt.

Digitalisering er en muliggjører for bærekraftige forretningsmodeller. Digitale teknologier gjør det mulig for virksomheter å optimalisere driften på flere måter. Digitale plattformer kan for eksempel tilrettelegge overgangen til en sirkulær økonomimodell der produkter gjenbrukes, repareres og resirkuleres. Digitale plattformer muliggjør også delingsøkonomien, ved å redusere behovet for eierskap til enkelte produkter og dermed redusere det totale forbruket.

Hvordan skape vekst samtidig som man bidrar til å forbedre miljømessige forhold

Forbrukere etterspør i økende grad produkter og tjenester som er miljøvennlige, etisk produserte og sosialt ansvarlige, fremfor varer og ytelser som først og fremst konkurrerer på pris og er designet for økt forbruk. Dette skiftet i forbrukerpreferanser presser bedrifter til å innføre mer bærekraftige og digitale praksiser, ikke bare av etiske grunner, men også som et konkurransefortrinn.

I tillegg innfører regjeringer over hele verden strengere miljø- og sosiale standarder, som bedrifter må tilpasse seg. EU oppfordrer videre bedrifter til å innrette sin virksomhet etter ambisiøse klima- og miljømål. Skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft er derfor viktig for at bedrifter kan vokse samtidig som de bidrar til å forbedre miljømessige forhold. Slik kan de gjøre det:

  • Innovasjon og teknologi: Bruk digitale teknologier for å øke effektiviteten og redusere miljøpåvirkningen. Implementering av smart produksjon, dataanalyse, maskinlæring og automatisering kan strømlinjeforme driften samtidig som ressursforbruket reduseres.
  • Sirkulær økonomi: Overgang fra en lineær modell til en sirkulær modell som fremmer resirkulering, gjenbruk og reduksjon av avfall. Bærekraftige bedrifter må finne verdi i alle faser av produktets livssyklus, noe nye digitale løsninger, som for eksempel avansert sporingsteknologi, digitale pass og delingsplattformer kan bidra til.
  • Miljøvennlige forsyningskjeder: Samarbeid med leverandører som følger bærekraftsprinsippene for å sikre at hele verdikjeden fungerer på en ansvarlig måte.
  • Åpenhet og rapportering: Åpen kommunikasjon med interessenter om bærekraftarbeid, fremgang og utfordringer. Transparent bærekraftsrapportering i hele verdikjeden bygger tillit og kan tiltrekke seg ansvarlige investorer.

Bærekraftige forretningsmodeller strekker seg derfor lenger enn å bare overholde spesifikke miljøbestemmelser – de handler om å revurdere forretningsstrategier for å samsvare med prinsippene for bærekraft. Digital transformasjon kan bidra vesentlig til bærekraftige forretningsmodeller, da det innebærer å utnytte teknologi for å omstille forretningsprosesser, produktdesign og kundebehandling. Det medfører bruk av teknologier som kunstig intelligens (KI), tingenes internett (IoT), blokkjede, stordata og skytjenester. Disse teknologiene kan være kraftige verktøy for å forbedre bedrifters bærekraftige omstilling, hjelpe med ressursstyring, redusere avfall og legge til rette for mer effektive operasjonelle prosesser.

Samtidig kommer digitale verktøy også med et fotavtrykk, og fungerer ikke alltid som intendert. De kan bli brukt i drakamp mellom ulike interesser, gi økt sårbarhet og ha utilsiktede effekter, for eksempel i form av ekskludering. Derfor er det desto viktigere at bruken av digital teknologi i og mellom organisasjoner studeres nøye.


«Digitale verktøy kommer også med et fotavtrykk, og fungerer ikke alltid som intendert. De kan bli brukt i drakamp mellom ulike interesser, gi økt sårbarhet og ha utilsiktede effekter, for eksempel i form av ekskludering. Derfor er det desto viktigere at bruken av digital teknologi i og mellom organisasjoner studeres nøye.»


 

Forskning viser også at kompetansebehov for forretningsmodeller, spesielt innenfor varehandel og sirkulær økonomi. Det er også et økende behov for digital kompetanse på tvers av næringer.

På avdeling Teknologiledelse jobber vi med flere prosjekter knyttet opp mot både digitalisering og bærekraft. Eksempler på dette er prosjekter innen industriell 3D printing, bruk av kunstig intelligens innen industriell produksjon, utnyttelse av brukt hardplast fra havbruket, samt verktøy for bærekraftsrapportering i forskjellige industrielle verdikjeder.

Fellesnevneren for disse prosjektene er at utvikling av bærekraftige forretningsmodeller ligger i grunn. Fra et oppdragsforsknings perspektiv jobber vi derfor både med å forstå og bidra til å utvikle nye modeller.

Oppsummert dreier bærekraftige forretningsmodeller seg om strategier for å redusere miljømessige og sosiale konsekvenser, samtidig som de maksimerer økonomisk vekst, utnytter digitale teknologier for effektivitet, sirkulær økonomi og åpenhet. Mens digitale verktøy gir betydelige fordeler for bærekraft, må deres egen miljøpåvirkning og potensial for utilsiktede konsekvenser håndteres nøye. Bærekraftige forretningsmodeller representerer på så måte en helhetlig nytenkning av forretningspraksis, og tilpasser teknologisk innovasjon med prinsippene om bærekraft for både langsiktig og ansvarlig vekst.

0 kommentarer på “Bærekraftige forretningsmodeller i den digitale tidsalderen

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *