#Energi #Samfunn Transport

Workshop: Nullutslippstransport Video og lenke til presentasjoner

10. mars 2020 arrangerte SINTEF og NTNU en workshop knyttet til temaet Nullutslippstransport på vei og jernbane, i luft og til havs.

Sammen med industrien har vi søkt Norges Forskningsråd om støtte til etablering av et Senter for forskninsdrevet innovasjon (SFI) kalt ZETA: «Zero Emission Transport Accelerator».

For å nå klimamål må utslipp av klimagasser kuttes.

Transport utgjør 32 % av utslippene

Transportsektoren er den største kilden til klimagassutslipp i Norge og står for 32% av utslippene (ref. Miljødirektoratet).

Sammen diskuterte vi utfordringer og muligheter knyttet til dette temaet, blant annet hvordan forskning muliggjør innovasjoner i industrien gjennom anvendelse av ny kompetanse og nye teknologier.

Tema som ble dekket var blant annet ny teknologi og kompetanse knyttet til:

  • Kostnadseffektiv storskala infrastruktur for elektrisk ladning og hydrogentanking
  • Hydrogen og batteribaserte energilagerløsninger for energikrevende transportløsninger
  • Batteri-elektriske og fuel-cell baserte fremdriftssystem for tungtransport
  • Optimalisering av teknologivalg for de forskjellige anvendelsene (båt, fly, tog, tungtransport)

Les agenda og presentasjoner her.

 

0 kommentarer på “Workshop: Nullutslippstransport Video og lenke til presentasjoner

Legg inn en kommentar