#Bygg og Infrastruktur #Samfunn Renewable energy

Tre ting er viktige for at nullutslippsområder skal appellere til boligkjøpere

Fremtidens nabolag med null utslipp skal være sosiale, trygge, inkluderende og miljøvennlige. Men ofte blir søkelyset rettet mot de opplevde begrensningene, istedenfor de gode bokvalitetene som nabolaget vil gi.

Opphavsrett: tegn_3

Forfattere: Daniela Baer (SINTEF, FME ZEN), Anna-Thekla Tonjer (Elverum Vekst), Kate Franklin Langsethagen (Elverum Vekst)

Så hva må egentlig til for at nullutslippsområder treffer kundenes preferanser? Med workshop som verktøy har vi sammen med nullutslippsområdet Ydalir så langt funnet særlig tre ting som er ekstra viktige:

  • Markedsføring av nullutslippsområder skal fokusere på det gode liv for innbyggerne. De høye miljøambisjonene bidrar til å utforme området på en positiv måte og løfter bokvalitetene.
  • Kommunikasjon og markedsføring av et nullutslippsnabolag gjelder alle, fra nåværende til framtidige innbyggere og tilflyttende i alle aldre og livsfaser.
  • For å skape en god bydel trengs det innsats fra alle involverte aktører, og samarbeid for å skape løsninger som kommer innbyggerne til gode, spesielt når området er eid og utviklet av flere aktører. Det gode liv i nullutslippsnabolag utvikles ikke av seg selv, og forutsetter en aktiv ledelse.

Fremtidens nullutslippsområde bygges nå

Et fremtidens nullutslippsnabolag er Ydalir bydel i Elverum. Ydalir et pilotprosjekt innenfor forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods (ZEN). Bydelen legger i sin ambisiøse masterplan til rette for gode bomiljøer og høye miljøkrav. Men nye løsninger, og å være et pilotområde for nullutslipp, kan skape usikkerhet hos utbyggere og framtidige boligkjøpere. Ydalir var derfor et godt utgangspunkt for en workshop da vi skulle se nærmere på hvordan nullutslippsområder skal treffe kundenes preferanser til et godt sted å bo.

«Hvordan markedsføre framtidas boliger og Ydalir nå?» var utgangspunktet for workshopen der Elverum Vekst sammen med SINTEF- og NTNU-forskere fra ZEN inviterte lokale aktører som utbyggere, grunneiere, Elverum kommune, fylkeskommune og energiselskap.

Designtenking som verktøy

Er det mulig å finne kundenes preferanser for en bydel når det ikke bor noen der? For mange er fortsatt stor enebolig med hage og dobbel garasje det første man ser for seg, når man tenker på drømmeboligen. Det er derfor viktig for oss å grave dypere i kundenes preferanser og finne ut av hvordan et nullutslippsområde kan svare på disse. Derfor benyttet vi designtenking som ramme for workshopen.

Nullutslippsområde, zen, zero emission

Designtenking er en brukerorientert og empatisk tilnærming til innovasjonsprosesser. Metoden stammer fra bedrifts- og organisasjonsutvikling, design og organisasjonspsykologi, men brukes også innenfor stedsutvikling på nye og kreative måter. Ved hjelp av tenkehatt-metodikk ble deltakerne invitert til å bytte rolle til innbyggere i Elverum, og ble spurt om hvorfor de bor hvor de bor. Her brukte vi spørreteknikken som bygger på ‘5 Hvorfor-analysen’, der man spør fem ganger hvorfor. Metodikken hjelper med å identifisere grunnleggende verdier og behov folk har. Her kommer det frem at det er bl.a. trivsel, trygghet og behov for ro som er de grunnleggende behovene som preger deltakernes valg av hvor de bor.

Hvordan ser et ZEN-område ut i 2030?

I den andre delen av workshopen utviklet deltakerne et framtidsscenario for Ydalir, og beskrev det gode liv i Ydalir i 2030. Her kom det blant annet fram at ZEN-boliger (boliger i nullutslippsnabolag) har lave energikostnader og derfor kan gi bedre økonomi, samtidig som at ulike deleløsninger som for eksempel en felleshage skaper trivsel i nærmiljøet, og at mye av det som en nullutslippsbydel kan tilby svarer på brukernes behov. Avslutningsvis utviklet deltakerne nye ideer for markedsføring og kommunikasjon, som f.eks. en åpen dag i Ydalir, identifisering av ambassadører for Ydalir, og utvikling av en egen Ydalir-garanti.

Deltakerne jobbet også med å finne frem til aktuelle målgrupper. Ett av resultatene var at markedsføring av et ZEN-område (nullutslippsområde) bør rette seg mot mange ulike målgrupper i flere ulike aldersgrupper og familesituasjoner. Et ZEN-område trenger derfor løsninger som støtter det gode liv i flere livsfaser. Det ble skissert løsninger som kan komme flere til gode, som f.eks. en aktivitetspark, felles lokaler for arrangementer, eller et sted å leie ekstra rom når man får besøk.

Ydalir bydel

Ydalir skal bli en helt ny bydel med 800 til 1000 boenheter. Det er allerede en ny skole og barnehage på plass i bydelen. Skal man lykkes med å drifte området i tråd med ambisjonene der deleløsninger, nullutslipp og felleskap går hånd i hånd, må en driftsmodell på plass. En Ydalir-garanti for boligkjøpere som sikrer profesjonell drift, garanti mot feil og skaffer trygghet i alle faser var et konkret forslag som kan svare opp denne utfordringen.

Ydalir skole

Vår opplevelse er at designtenkningsprosessen og -metoden var et velfungerende verktøy som bidro til at deltakerne fikk en bedre forståelse for behovene til Ydalirs framtidige innbyggere. Dermed er deltakerne bedre i stand til å utvikle ideer og løsninger i felleskap som støtter utviklingen av den nye bydelen.

Denne workshopen var den første i en rekke av tre. De neste workshopene blir gjennomført innenfor Ny By – Ny flyplass prosjektet i Bodø og Zero Village Bergen i 2021. Workshopresultatene blir publisert i en ZEN rapport i løpet av 2021.

1 kommentar på “Tre ting er viktige for at nullutslippsområder skal appellere til boligkjøpere

  1. Avatar photo
    Ida Sætersmoen

    Hva med muligheter for hage parseller for de som ønsker det. Årsaken til at mange ønsker seg eget hus tror jeg er ønsket om å kunne dyrke egne grønnsaker og ha noen bærbusker. I Oslo, her som folk bor tett, er det opp til 20 års ventelister på kolonihage.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *