#Hav SINTEF

Kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner

Sjøsikkerhet og operasjonell regularitet er kritiske faktorer ved vurdering av kvalitet til sjøtransport i forhold til andre transportmetoder. Dette gjelder både for person- og godstransport. Forståelse av underliggende årsaker for uønskede hendelser til sjøs, krav til fartøysdesign og operative egenskaper sammen med kompetanse til skipspersonell er tema vi mener må få økt fokus, og derfor ble kompetanseforumet etablert.

SINTEF Ocean tok i 2018 initiativ til å opprette et kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner. Vi ønsket å skape en møteplass for operativt personell, myndigheter, rederi, maritim industri, utstyrsleverandører, skipsdesignere og forsknings- og utdanningsmiljø. Kompetansedeling og erfaringsutveksling mellom medlemmer av den norske maritime klyngen blir stadig viktigere i en internasjonal konkurransesituasjon. Videre er det viktig å sikre bedre tilbakeføring av operasjonell erfaring til forsknings- / utdanningsmiljø. Innledningsvis ble Institutt for marin teknikk (NTNU), Kongsberg Maritime Training & Advisory, Trondheim Havn, Norconsult og SINTEF Ocean med i en arbeidsgruppe for forumet. I 2020 ble ScanBio med i arbeidsgruppen. Forumet har i perioden 2018-2020 blitt gjennomført som et prøveprosjekt for å avklare interessen for et slikt forum, og hvilke temaer som er aktuelle for forumet å ta opp. Basert på positive erfaringer i prøveperioden, har forumet blitt videreført med SINTEF Ocean som leder for arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen samarbeider med sentrale maritime aktører for å skape interessante forummøter, både fysiske og elektroniske.

Temaområder

Fellesnevneren for tema som tas opp er krevende fartøysoperasjoner. Noe er felles for alle typer fartøy, mens enkelte fartøystyper kan ha spesifikke utfordringer knyttet til operasjoner innenfor geografiske avgrensede områder eller knyttet til spesielle typer arbeidsoppgaver.

Aktuelle tema for forumet er:

– Skipsdesign og manøverkarakterestikker

– Dokumentasjon av manøveregenskaper (IMO krav og selskapsspesifikke krav)

– Operasjonelle utfordringer for forskjellige fartøysyper

  • Passasjerfartøy (fra mindre hurtigbåter via ferger til større cruiseskip)
  • Andre handelsfartøy (fra mindre kystfraktfartøy til store tank/bulk/gass/containerskip)
  • Fiske- og havbruksfartøy (innledningsvis for- og brønnbåter)
  • Slepebåter (eskorte, havslep og nødslep)

Gjennomførte møter

Første møte i forumet var 27. november i 2018 med et møte om krevende fartøysoperasjoner ved ankomst/avgang havn. Dette var et fysisk møte i SINTEF Oceans lokaler på Tyholt i Trondheim. Møtet samlet 17 personer fra havnemyndigheter, maritim industri, fylkeskommune og myndigheter.

I 2019 ble det gjennomført 3 møter. 19. juni hadde vi et møte om dokumentasjon av skips manøveregenskaper med 19 deltakere. Tor Einar Berg (SINTEF Ocean) presenterte eksisterende krav til dokumentasjon av skips manøveregenskaper før temaet ble belyst fra flere sider (Kystverket, reder, navigatør, los og havn). Som seg hør og bør ble det tid til gode diskusjoner i plenum i løpet av dagen. 21. august gjennomførte vi et sidearrangement til Aqua Nor med 44 deltakere fra industri, havbruksnæring, FoU-sektoren, myndigheter og bransjeorganisasjoner. Her var fokuset på krevende fartøysoperasjoner ved eksponerte havbruksanlegg. Siste møte i 2019 tok opp tematikken rundt taubåtoperasjoner i havner og kystfarvann, med innlegg fra rederi, myndigheter, havnemyndigheter, energiselskap og SINTEF Ocean.

Med bakgrunn i koronapandemien, ble de neste møtene holdt i november 2020, som elektroniske møter med hhv. 46 og 60 deltakere. Første møte omhandlet hvordan grønn skipsdesign påvirker fartøysegenskaper. Her samarbeidet vi med SFI Smart Maritime. Deltakere representerte deep sea og kystrederi, skipsdesignere, utstyrsleverandører, myndigheter, og FoU-sektoren. Møtet hadde et relativt stort spekter av innlegg, fra utviklingstrender for fartøystyper til utvikling innenfor GHG området i IMO, gjennomgang av et nytt design for kystfartøy og utfordringer med grønne design for deep-sea. I tillegg ble det tatt opp operasjonell erfaring med drift av nye, miljøvennlige fartøy. Siste møte i 2020 satte fokus på nød- og havslep, og samlet representanter som har interesser innen disse temaene. Blant annet ble operasjonelle erfaringer, planlegging av slepeoperasjoner og risikobasert styring av statens slepeberedskap tatt opp.

Figur 1: Tidslinje med gjennomførte møter i kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner. Logoene indikerer hvem som har holdt innlegg på møtene.

Veien videre for kompetanseforumet

Basert på tilbakemeldinger fra møtene er det et klart behov for møteplassen kompetanseforumet skaper for maritim industri, myndigheter og FoU-institusjoner. Forumet har gått fra å være regionalt til å bli nasjonalt.

Erfaringene fra møtene gjennomført i 2018-2020 viser at det er verdifullt å tilrettelegge for en møtearena mellom maritim industri, seilende personell og myndigheter. Erfarne navigatører og loser har gitt tilbakemelding om at det er nyttig å delta på disse møtene for å diskutere erfaringer med rederi, skipsdesignere, myndigheter og FoU-miljøet. Tilsvarende tilbakemelding gjelder for andre deltakere i den maritime klyngen og myndigheter også. Møtene har bidratt til tilbakeføring av operative utfordringer som kan danne grunnlag for fremtidige forskningsprosjekt.

Neste møte – Krevende fartøysoperasjoner ved merd

Neste møte i forumet er 10. februar, og blir gjennomført som et elektronisk møte. Dette møtet vil fokusere på krevende fartøysoperasjoner ved merd, og vil ha innlegg fra SFI Exposed, myndigheter, oppdrettere, kystrederi og skipsdesigner. Vi gleder oss til å se deg!

Påmelding til møte finner du her.

 

Innlegget er skrevet av Ørjan Selvik og Tor Einar Berg.

 

0 kommentarer på “Kompetanseforum for krevende fartøysoperasjoner

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *