SF6-gass, eller svovelheksafluorid, er en kunstig fremstilt gass som ikke finnes naturlig i atmosfæren. Gassen gjør en svært viktig jobb som isolasjons- og strømbrytningsmedium i høyspenningsbrytere og -anlegg. Samtidig er SF6 en av verdens aller kraftigste klimagasser. Om 1 kg SF6 slipper ut i atmosfæren, er det like skadelig som 22 tonn med CO2-utslipp! Og hvert år er det lekkasjer og utslipp av SF6-gass, fra komponenter som brytere, i energisystemet.

Les mer om SINTEF’s forskning på elkraftkomponenter.

Spørsmålet mange stiller seg er derfor: hvorfor bruker vi SF6 i det hele tatt? Det korte svaret er at gassen i svært mange tilfeller er det beste alternativet vi har. Den gjør jobben sin svært godt og er både farge- og luktløs, i tillegg til at den verken er brennbar, giftig eller reaktiv. Samtidig er det bred enighet i energibransjen om at SF6 bør fases ut og erstattes. Gjerne før enn senere.

Et koblingsanlegg består av en rekke enkeltkomponenter installert nørt hverandre og forbundet sammen med kobber eller aluminiumsledere. Forskjellige typer komponenter (effektbrytere, sikringer, lastbryter og skillebrytere) anvendes til å endre nettet og /eller koble bort feil. Koblingsanlegg for de høyeste spenningene (145-420kV) forbinder typisk 3-10 kraftlinjer og transformatorer. I Norge finnes det i dag noen hunder koblingsanlegg på disse spenningene. Slike anlegg kan være luftisolerte eller SF6-isolerte (SF6-anlegg). Brukergruppen har registrert 159 slike anlegg blant sine medlemmer. På bildene er det eksempler på to slike SF6-anlegg, hvor alle komponenter er innelukket i gassrom. Dette gjør at SF6-anlegg tar vesentlig mindre plass enn luftisolerte anlegg og egner seg på steder med begrenset plass, typisk i byer og tettsteder.
Et koblingsanlegg (Se bildet over) består av en rekke enkeltkomponenter installert nært hverandre og forbundet sammen med kobber eller aluminiumsledere. Forskjellige typer komponenter, for eksempeleffektbrytere,  og skillebrytere, anvendes til å endre nettet og/eller koble bort feil. Koblingsanlegg for de høyeste spenningene (145-420kV) forbinder typisk 3-10 kraftlinjer og transformatorer.

Det finnes mange teorier og myter om SF6 rundt omkring. Et eksempel på dette er at gassen ikke overvåkes. Det er feil. Norges beholdning (hvor mye som er i anleggene og på lager) og utslipp av SF6-gass overvåkes og rapporteres  hvert år til Miljødirektoratet. Rapporteringen gjøres av Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg, ledet av SINTEF. SINTEF jobber samtidig med å finne de beste miljøvennlige alternativene til SF6 slik at gassen på sikt kan fases ut.

Gassregnskap for 2023

Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg rapporterer hvert år beholdning (både i anlegg og på lager) og utslipp av SF6-gass til Miljødirektoratet.

Rapporteringen for 2023 viser at utslippene ble på 492 kg. Dette er det laveste utslippet siden rapporteringen startet i 2003! Utslippet har aldri tidligere vært under 500 kg. Utslippet tilsvarer nivået i et normalår for Brukergruppens medlemmer. Et normalår er et år uten store havarier eller vedlikehold/revisjoner. Total anleggsmasse for Brukergruppen i 2023 var 393 734 kg SF6, en økning på 9 107 kg sammenlignet med 2022, i tillegg var det 23 059 kg gass på lager. Det er en økning på omtrent 1 500 kg sammenlignet med lageret i 2022. Lager av SF6 øker både på grunn av nye medlemmer i Brukergruppen og innkjøp av gass. Fra 2021 til 2022 økte lageret med 2 300 kg og fra 2020 til 2021 med 2 200 kg. Avgiften på innkjøp av SF6 kan nok ha medvirket til redusert innkjøp av gass til lager. Utslipp i 2023 utgjør 0,13% av anleggsmassen. Utslipp, anleggsmasse og utslipp delt på anleggsmasse for årene 2003-2023 er vist i Figur 1 og Tabell 1.

Figur 1: Utslipp av SF6-gass (kg) per år.
Figur 1: Utslipp av SF6-gass (kg) per år.

Tabell 1: Utslipp, anleggsmasse og utslipp/anleggsmasse for årene 2003-2023.

År

Rapportert utslipp [kg] Anleggsmasse
[kg]

Utslipp/anleggsmasse

2003

569 205122 0,28%
2004 693 207110

0,33%

2005

827 210867 0,39%
2006 1480 220811

0,67%

2007

950 224812 0,42%

2008

1133 235228 0,48%

2009

951 243971 0,39%
2010 817 249283

0,33%

2011 571 256319

0,22%

2012 726 252152

0,29%

2013

814 262066 0,31%
2014 751 263099

0,29%

2015

657 265219

0,25%

2016

566 278062 0,20%

2017

533 287120

0,19%

2018

555 299610 0,19%

2019

563 315692

0,18%

2020

799 336525

0,24%

2021

608 379809

0,16%

2022 563 384627

0,15%

2023 494 393734

0,13%

Brukergruppen dekker nesten alle kapslede SF6-anlegg med SF6 både som bryter- og isolasjonsmedium (GIS) for spenningsnivå over 60 kV i Norge. Brukergruppen dekker også store deler av luftisolerte komponenter med SF6 som brytermedium (AIS; frittstående komponenter) for spenninger over 60 kV. For komponenter med SF6-gass med spenningsnivå under 60 kV (frittstående, nettstasjoner osv.) er det gjort en formidabel jobb med registering av mengde SF6 i komponentene. Et fåtall av Brukergruppens medlemmer har ennå litt jobb å gjøre med registering, men datagrunnlaget er de siste årene kraftig forbedret.

I lovverket (Produktforskriften) ble det i desember 2018 lagt til et kapittel om regulering av fluorholdige gasser som, blant annet, krever at alle komponenter med SF6 innrapporteres. Her er link til selve lovteksten. Det er en del mindre nettselskaper som ikke er med i Brukergruppen som har slike komponenter, så dekningsgraden for Brukergruppen er lavere enn på høyere spenningsnivåer. Oppsummert, så rapporterer Brukergruppen inn mesteparten av SF6-gassen på høye spenningsnivå, mens for lavere spenningsnivåer er Brukergruppens dekningen dårligere.

SF6-gass er en forferdelig sterk klimagass, og det arbeides hardt med både å redusere utslippene og å finne alternativer. Tiltak for å redusere utslipp er blant annet krav til sertifisering og resertifisering av personell som arbeider med utstyr som inneholder SF6-gass. Brukergruppen tilbyr slike kurs. Se SF6 sertifiserings- og resertifiseringskurs for mer informasjon. Det er vedtatt en avgift på import at SF6-gass fra 1.1.2023. Mer informasjon om dette er gitt hos Skatteetaten Innføring og avgift på svovelheksafluorider og Avgiftskraf for SF6 2023. Det pågår arbeid i EU med revisjon av det såkalte F-gassforordningen. EU vedtok en ny og strengere F-gassforordning i februar 2024. Det kan gå noe tid før forordningen tas inn i EØS-avtalen og slik blir gjeldende også i Norge. Informasjon fra Miljødirektoratet og informasjon fra EU.

Spørsmål? Kontakt Brukergruppens sekretær: Maren Istad, SINTEF Energi AS, maren.istad@sintef.no

Hvor mye har SF6-utslippene egentlig å si?

Som nevnt innledningsvis er SF6 22 000 ganger sterkere enn CO2. Det betyr at de 608 kiloene med SF6 som ble sluppet ut i 2021 tilsvarer 13 376 000 kg CO2. Dette er det samme som:

 • 69 999 flyreiser (personreiser) tur/retur Trondheim- Oslo. (Tur/retur Trondheim – Oslo har 192 kilo CO2-utslipp ifølge SAS.)
 • At alle biler i Norge kjører 53 km (I 2016 slapp nyregistrerte personbiler ut 93 g CO2/km i snitt ifølge Statens veivesen og 2 719 395 biler var registret i Norge i 2017 i følge SSB).

SF6 kontaktpersoner i SINTEF:

Bloggen ble oppdatert 5. april 2024.

11 kommentarer på “Hva er SF6-gass?

 1. Avatar photo
  Tore Storli

  Hvordan behandles SF6-gassen når et anlegg vrakes? Gjenvinnes gassen?

  • Avatar photo
   Bjørn Jørgensen

   Hei, Dette lurer jeg også på, håndteres en eventuell gjenvinning i Norge eller utføres dette andre steder?

   • Avatar photo
    Magne Runde

    Vanligvis gjenvinnes, renses og gjenbrukes gassen, ofte av e-verket som eier anlegget. I noen tilfeller, spesielt om det er kommet mye luft inn i SF6-gassen, så sendes gassen til destruering. Det finnes anlegg for å destruere gass i Sverige, i Tyskland og sikkert også andre steder. Mellomspenningsanlegg som ikke så enkelt kan tømmes for SF6-gass, kan sendes uten å tømmes til returselskaper, eksempelvis Returselskapet for Næringselektro (renas.no) eller Stena Recycling (stenarecycling.no) Disse tar også i mot gass på flasker.

  • Avatar photo
   Maren Istad

   Hei! Gassen gjenvinnes eller destrueres. Her står litt om dette: https://renas.no/her-fjerner-de-verdens-verste-klimagass/

  • Avatar photo

   Det tømmes ut i miljøet??
   Nei eg vet ikke. Godt spørsmål.

 2. Avatar photo
  Fredric Carlsson

  Hej,

  Hur ser rappoteringen ut från «Brukergruppen for gassisolerte koblingsanlegg» angående SF6 isolerade kompakt bryteranlegg på distributions nivå, dvs de flera tusen anleggen som idag inte har någon aktive övervakning?

 3. Avatar photo
  William Koren

  Kunne ikke CF6-gass erstattes med nitrogen? Hvis dette står under litt trykk så burde det kunne hindre buedannelser.

 4. Avatar photo

  För kompakt anlegg under 36kV så behöver man inte ersätta SF6 gass med en annan gass.
  Det går väldigt fint att använda tørr luft helt enkelt tillsammans med vakuum brytare, tex Eaton Xiria anlegg.

  På högrespänning så används alternativa gasser som isolationsmedium.

 5. Pingback: SF6-gassen forårsaket 33.4 millioner tonn/CO2-utslipp bare i 2021 – og det bare fra en brukergruppe! | steigan.no

 6. Pingback: Steigan.no: SF6-gassen forårsaket 33.4 millioner tonn/CO2-utslipp bare i 2021 – og det bare fra en brukergruppe! – Antiglobalisten

 7. Avatar photo
  Kjell Tandberg

  Dere påstår at gassen er en 22000 ganger mer effektiv klimagass en CO2, men ikke et ord om hvorfor og hvordan.
  Jeg synes det er på sin plass med en omhyggelig og korrekt forklaring, som tar med det kjemiske ,
  det strålings tekniske og det fysiske.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *