#Energi Elkraftkomponenter Energisystemer

SF6-Gassregnskap 2018

Brukergruppen for SF6-anlegg rapporterer hvert år beholdning (både i anlegg og på lager) og utslipp av SF6-gass til Miljødirektoratet. I dette blogginnlegget skal vi presentere utviklingen i både beholdning og utslipp fra 2003 til 2018.

Denne saken ble først publisert 15 april 2019

SF6-gass er en kraftig drivhusgass

SF6 er en gass som brukes som isolasjons- og brytningsmedium i høyspenningsbrytere og -anlegg. Gassen er uorganisk, farge- og luktløs, ikke brennbar eller reaktiv, men en svært kraftig drivhusgass. Utslipp av 1 kg SF6 er like skadelig for miljøet som utslipp av 22 tonn CO2. Utslipp kommer eksempelvis fra havarier, feil på anlegg, utslipp i forbindelse med arbeid på komponentene og driftsutslipp. Anlegg som ikke er forseglet (sealed for life) vil ha et lite utslipp av gass over tid.

Koblingsanlegg uten SF6

Utslipp av 533 kg SF6 (2017 utslippet) tilsvarer 11726 tonn CO2.  Dette er det samme som:

  • 61 073 flyreiser (personreiser) tur/retur Trondheim- Oslo. (Tur/retur Trondheim – Oslo har 192 kilo CO2-utslipp ifølge SAS.)
  • At alle biler i Norge kjører 46 km (I 2016 slapp nyregistrerte personbiler ut 93 g CO2/km i snitt ifølge Statens veivesen og 2 719 395 biler var registert i Norge i 2017 i følge SSB)

Et koblingsanlegg består av en rekke enkeltkomponenter installert nørt hverandre og forbundet sammen med kobber eller aluminiumsledere. Forskjellige typer komponenter (effektbrytere, sikringer, lastbryter og skillebrytere) anvendes til å endre nettet og /eller koble bort feil. Koblingsanlegg for de høyeste spenningene (145-420kV) forbinder typisk 3-10 kraftlinjer og transformatorer. I Norge finnes det i dag noen hunder koblingsanlegg på disse spenningene. Slike anlegg kan være luftisolerte eller SF6-isolerte (SF6-anlegg). Brukergruppen har registrert 159 slike anlegg blant sine medlemmer. På bildene er det eksempler på to slike SF6-anlegg, hvor alle komponenter er innelukket i gassrom. Dette gjør at SF6-anlegg tar vesentlig mindre plass enn luftisolerte anlegg og egner seg på steder med begrenset plass, typisk i byer og tettsteder. Et koblingsanlegg (Se bildet over) består av en rekke enkeltkomponenter installert nært hverandre og forbundet sammen med kobber eller aluminiumsledere. Forskjellige typer komponenter (effektbrytere, sikringer, lastbryter og skillebrytere) anvendes til å endre nettet og /eller koble bort feil. Koblingsanlegg for de høyeste spenningene (145-420kV) forbinder typisk 3-10 kraftlinjer og transformatorer.

Slike anlegg kan være luftisolerte eller SF6-isolerte (SF6-anlegg). Brukergruppen har registrert 159 slike anlegg blant sine medlemmer. På bildet er det et eksempel på et SF6-anlegg, hvor alle komponenter er innelukket i gassrom. Dette gjør at SF6-anlegg tar vesentlig mindre plass enn luftisolerte anlegg og egner seg på steder med begrenset plass, typisk i byer og tettsteder.

SFregnskapet for 2018

Utslipp av SF6-gass (kg) per år.
Figur 1: Utslipp av SF6-gass (kg) per år.

Årets rapportering for 2018 viser at utslippene er på samme nivå som i 2016 og 2017, med en liten økning sammenlignet med fjoråret. Total anleggsmasse for Brukergruppen i 2018 er 299610 kg SF6, økning på nesten 12 500 kg sammenlignet med 2017, i tillegg er det 16 941 kg gass på lager. Utslipp i 2018 (som i 2017) utgjør 0,19 % av anleggsmassen. Utslipp, anleggsmasse og utslipp/anleggsmasse for årene 2003-2018 er vist i Figur 1.

Den observante leser vil se at utslippsnivået på SF6-gass i 2003 og 2018 er tilnærmet likt. Årsaken til dette er både underrapportering i 2003 og at antallet selskaper som rapporterer har økt. Vi vet også at kvaliteten på innrapporteringen har økt betraktelig siden 2003. Et annet viktig tall er forholdet mellom utslipp og anleggsmassen. Dette forholdet er redusert og er nå under 0,20%, se tabell under.

SF6-gassen i anleggene til Brukergruppens medlemmer har følgende fordeling, se Figur 2. Det er en mest større SF6-anlegg (GIS) og frittstående effektbrytere.

Figur 2: Fordeling av anleggsmassen i 2018
Figur 2: Fordeling av anleggsmassen i 2018

I Figur 3 viser fordelingen mellom komponenttyper som hadde utslipp i 2018. Det er GIS og frittstående effektbrytere som har de største utslippene. «Annet» i Figur 3 inneholder blant annet utslipp fra de medlemmene som kun har laboratorievirksomhet og ingen anlegg, i tillegg til utslipp fra komponenter som ikke hører med i de andre kategoriene.

Utslipp fordelt på komponenttype i 2018
Figur 3: Utslipp fordelt på komponenttype i 2018

Figur 4 viser årsak til utslipp i 2018. De fleste utslippene i 2018 var lekkasje i ordinær drift, mens 7% var utslipp i forbindelse med feil/havari av komponenter.

Årsak til utslipp i 2018
Figur 4: Årsak til utslipp i 2018

SF6 brukergruppen

Interessegruppe, organisert som et prosjekt på SINTEF Energi, for eiere og leverandører av SF6-isolerte koblingsanlegg. Dette gjelder primært i 145-, 300- og 420 kV-nettene, samt selskaper som markedsfører varer og tjenester til slike anlegg.

Brukergruppen har 46 medlemmer, av disse er det 33 som rapportere utslipp. Dette er både nettselskaper og kraftprodusenter, i tillegg til leverandører av utstyr, oljeselskaper og forskningsinstitutter. Produsenter av SF6-anlegg har egen innrapportering til myndighetene, og er ikke med her.

Vi har de aller fleste som eier SF6-anlegg fra 145kV til 420kV som medlemmer. Mange nettselskaper har ikke SF6-anlegg på dette spenningsnivået og er derfor ikke medlemmer i Brukergruppen. (Her finner du medlemslisten til Brukergruppen.)

Gruppens formål er å bidra til at erfaringer og problemstillinger knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av SF6-isolerte koblingsanlegg utveksles, avklares og kommuniseres mellom anleggseiere, leverandører, myndigheter og andre interesserte. Gruppen har etablert en utvekslingsordning for reservedeler til SF6-anlegg. Gruppen organiserer også innrapportering av beholdning og utslipp av SF6-gass til Miljødirektoratet.

Hva gjør Brukergruppen for å redusere utslipp?

Brukergruppen tilbyr opplæring og erfaringsutveksling gjennom å arrangere SF6-sertifiseringskurs. Dette kurset dekker EUs krav, og gir deltakerne miljøsertifisering. Miljøsertifiseringen har som mål å unngå utslipp av SF6 ved gassbehandling.

Annethvert år arrangeres Brukermøte. Det er fylt med foredrag om relevante temaer som nye gasser, ny teknologi og praktiske erfaringer fra drift og vedlikehold av SF6-anlegg.

4 comments on “SF6-Gassregnskap 2018

  1. Pingback: SF6-gass rapportering - #SINTEFblogg

  2. Pingback: Del 2 - SF6-Gassregnskap 2017 - #SINTEFblogg

  3. Sebastian von Hofacker

    Hvilken andel i SF6 lekkasje tilfaller el-biler?

  4. Pingback: Gassisolert koblingsanlegg: Nye gasser – nytt navn - #SINTEFblogg

Legg inn en kommentar