#Energi Energisystemer Havvind Solkraft

Lokale energisamfunn: når nabolag blir strømprodusenter

Medforfattere: Henning Taxt og Kjersti Berg

Green leaf cut in a way that shows various sources of renewable energy

Stadig flere sektorer i samfunnet elektrifiseres for å nå de globale klimamålene. Dette øker behovet for fornybar kraft, krever store investeringer, og gir nye utfordringer for kraftsystemet. Kunder som går sammen for å forme lokale energisamfunn kan være en av løsningene på disse utfordringene. Forskningsprosjektet FINE undersøker hvilken rolle lokale energisamfunn kan ha i framtidens kraftsystem.

Hva er lokale energisamfunn?

I EUs energipakke «Clean Energy for all Europeans» spesifiseres to begrep for ulike energisamfunn [1], Citizen energy communities og Renewable energy communities. Dette er juridiske enheter som blant annet er involvert i kraftproduksjon, distribusjon og forbruk, og som har som formål å gi miljømessige, økonomiske eller sosiale verdier for lokalsamfunnet. I tillegg finnes det flere ulike definisjoner av hva lokale energisamfunn (på engelsk: local energy communities) er. Noen definerer begrepet like bredt som EU-begrepene nevnt ovenfor, mens andre spesifiserer tydeligere rammer. Disse kan være knyttet til begrenset geografisk utstrekning, krav om produksjon og lagring av elektrisk energi, intern kontroll eller mulighet for nettselskap til å behandle energisamfunnet som ett tilknytningspunkt.

For å få en bedre forståelse av hva et lokalt energisamfunn kan være, har forskningsprosjektet FINE undersøkt og sammenlignet ulike lokale energisamfunn i Europa. Funn fra denne studien viser at det er stor variasjon i hvordan de lokale energisamfunnene er strukturert, hva som er motivasjonen for at de etableres og hvilke teknologier som er tatt i bruk. Alle disse faktorene avhenger også av hva som ligger til grunn for at de kaller seg et lokalt energisamfunn. Prosjektet fokuserer på lokale energisamfunn som benytter elektrisk energi.

Struktureringen av de lokale energisamfunnene i Europa varierer fra at små lokalsamfunn og nabolag går sammen om å produsere og konsumere fornybar energi lokalt, til større prosjekter hvor eksterne aktører, som nettselskap eller entreprenører, etablerer et lokalt energisamfunn for å spare penger på tjenestene som tilbys. Den geografiske utstrekningen til de ulike energisamfunnene varierer også fra mindre nabolag og leilighetskomplekser, til dem som er utstrakt over et helt land.

Solcelleanlegg og vindturbiner er de vanligste produksjonsenhetene i de lokale energisamfunnene som er undersøkt. I tillegg benyttes vannkraft, bioenergianlegg og dieselgeneratorer til kraftproduksjon, samt stasjonære batterier og elektriske kjøretøy til energilager. Få av de lokale energisamfunnene som er undersøkt har interne styrings- og kontrollsystemer. De fleste produserer og konsumerer energi, og overfører overskuddsenergien direkte til kraftnettet. For at de lokale energisamfunnene skal kunne bidra positivt også til kraftsystemet, er styringssystemer og evne til å tilpasse seg behovet i kraftsystemet helt nødvendige.

Figur 1 Eksempel på lokalt energisamfunn bestående av husholdninger, skole og gårdsbruk med lokal sol- og hydrogenproduksjon
Figur 1 Eksempel på lokalt energisamfunn bestående av husholdninger, skole og gårdsbruk med lokal sol- og hydrogenproduksjon
Figur 2 Eksempel på lokalt energisamfunn hvor industri, havneområde og bedrifter utgjør et lokalt energisamfunn med vindproduksjon, fleksibelt forbruk og batterilager
Figur 2 Eksempel på lokalt energisamfunn hvor industri, havneområde og bedrifter utgjør et lokalt energisamfunn med vindproduksjon, fleksibelt forbruk og batterilager

Hvordan kan lokale energisamfunn bidra positivt til samfunnet?

For klima og miljø:

En viktig motivasjon hos alle de lokale energisamfunnene i studien er å verne om klima og miljø ved å produsere og konsumere mer fornybar energi. EU estimerer at en stor andel av den økende fornybare produksjonen som kommer i årene framover vil være lokal. Gjennom energipakken [2] anslås det at energisamfunn kan står for rundt 17 % av all vindproduksjon og 21 % av solproduksjon innen 2030. I tillegg er det forventet at halvparten av europeiske husholdninger vil produsere fornybar energi innen 2050. Ved siden av å redusere utslipp vil det også være en miljøgevinst ved at lokal produksjon kan utnytte områder som allerede er berørt av mennesker, og dermed redusere behovet for inngrep i naturen.

For samfunnet lokalt og regionalt:

Det finnes også økonomiske og sosiale konsekvenser av lokale energisamfunn. Når flere enkeltpersoner eller aktører går sammen vil det være økonomisk mulig for flere å produsere sin egen energi. I studier [3] av lokale energisamfunn kommer det fram at lokalsamfunn som selv er delaktig i etableringen av fornybar energi i større grad er positive til både vind- og solkraft i nærmiljøet. EU vektlegger også demokratisering [4] og økt forbrukermakt i sine uttalelser om viktigheten av lokale energisamfunn. Ved å dele energien lokalt er kundene i større grad sikret at strømmen som konsumeres kommer fra fornybare kilder, og felles eierskap gjør det mulig å påvirke beslutningstakingen lokalt.

For kraftsystemet:

I et kraftsystemperspektiv vil lokale energisamfunn kunne bidra med bedre lokal koordinering av ressurser, balansering av produksjon og forbruk, og gjøre forbrukerfleksibilitet mer tilgjengelig. Dette vil minske belastningen på nettet både i perioder når forbruket er høyt, og i perioder med høy produksjon. På denne måten kan det eksisterende kraftnettet utnyttes bedre, og behovet for reinvesteringer vil kunne utsettes. Lokale energisamfunn som erstatning for tradisjonelle nettinvesteringer kan være en kostnadseffektiv løsning, og vil dermed kunne være økonomisk gunstig også for nettkunder utenfor det lokale energisamfunnet. Andre faktorer som kan være fordelaktig for kraftsystemet og nettselskapene er økte muligheter for innovasjon hos nettkunder, mindre overføringstap når mer energi produseres lokalt, samt mulighetene et lokalt energisamfunn gir deltagere til å få bedre innsikt i kraftsystemet.

Utfordringer:

For at de ovennevnte fordelene skal komme hele samfunnet til gode, er det nødvendig at regler og incentiver utformes på en samfunnsmessig rasjonell måte. Dersom økonomiske fordeler for medlemmer av lokale energisamfunn fører til en økt økonomisk belastning for resterende nettkunder, enten fordi nettet må bygges ut som en følge av økt lokal produksjon eller at deltagere i det lokale energisamfunnet betaler mindre i nettariff, kan utviklingen gå i feil retning. I enkelte europeiske land har det også vist seg at nettariffen er høyere [5] i nettområder med høy tilkobling av fornybar energi. Kostnadene av den fornybare energiproduksjonen fordeles mellom kundene i disse områdene, mens det kun er produsenter som nyter godene. Lokale energisamfunn kan være en løsning som gjør at godene fordeles lokalt.

Lokale energisamfunn vil også kunne belaste nettet ytterligere [6] dersom ønsker om å maksimere profitt eller selvforsyningsgrad går på bekostning av hva som er gunstig for kraftsystemet. For å utnytte de mulighetene som ligger i lokale energisamfunn og sikre sikker og rettferdig drift, vil det være helt nødvendig med et godt samspill mellom nettselskap og lokale energisamfunn.

Workshop

I FINE jobbes det videre med mulighetene som ligger i lokale energisamfunn. Vi har kartlagt en del eksisterende lokale energisamfunn i Norge og Europa, og ønsker å utforske videre hva et lokalt energisamfunn kan være i dag og i framtiden. Ikke minst er det interessant å få inn flere perspektiver, både fra forbrukere, industri, utbyggere og andre involverte. For å få med flest mulige gode innspill og innovative tanker vil det bli arrangert en workshop i løpet av våren 2021 for alle som er interesserte. Informasjon om denne workshopen vil bli publisert på FINE nettsiden.


[1] https://ec.europa.eu/energy/topics/markets-and-consumers/energy-communities_en
[2] https://op.europa.eu/s/oIK6
[3] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629615300864 og https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214629619306267
[4] https://op.europa.eu/s/oIK6
[5] https://ieeexplore.ieee.org/document/8546824
[6] https://ieeexplore.ieee.org/document/8927422

1 kommentar på “Lokale energisamfunn: når nabolag blir strømprodusenter

  1. Pingback: Strømnettet glemmes i studier av lokale energisamfunn - #SINTEFblogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *