#Energi Energisystemer

Fremtidens nett- og ladeinfrastruktur for elektrisk transport – FuChar er på saken!

FuChar er et nyoppstartet forskningsprosjekt som skal utvikle metoder og verktøy for optimal integrasjon av ladeinfrastruktur i det elektriske distribusjonsnettet. Målsetningen med dette er å minimere investerings- og driftskostnader knyttet til integrasjon av elektrisk transport i strømnettet – slik at overgangen til en helelektrisk transportsektor gjøres på en brukervennlig og samfunnsøkonomisk optimal måte.

Norge er i tetsjiktet innen elektrisk transport!

Norge er globalt ledende innen elektrisk transport, og antallet elektriske kjøretøy og fartøy med elektrisk ladebehov øker veldig raskt. Denne utviklingen vil fortsette i tiden som kommer, blant annet som følge av politiske mål samt brukernes og industriens ønske om en mer bærekraftig transportsektor.

Elektrisk transport, ladeinfrastruktur, FuChar

Det økte ladebehovet fra transportsektoren vil medføre en betydelig lastøkning i det elektriske distribusjonsnettet, som periodevis vil kunne gi flaskehalser. Dette vil i verste fall kunne lede til redusert leveringskvalitet, slik som dårlig spenningskvalitet eller avbrudd. Det er derfor viktig å finne smarte løsninger for utbygging og drift av fremtidens ladeinfrastruktur.

FuChar – Forskning på ladeinfrastruktur i distribusjonsnettet for å minimere kostnader

FuChar står for «Grid and Charging Infrastructure of the Future». FuChar-prosjektet skal først og fremst bidra til å minimere kostnader knyttet til nettintegrasjon av elektrisk transport. Dette skal blant annet gjøres gjennom forskning på følgende temaer:

  • Analyse av transportmønster, brukeradferd og ladeprofiler fra elektriske kjøretøy og fartøy
  • Utvikling og testing av alternative systemkonfigurasjoner og styringssystemer for økt utnyttelse av fleksibilitet i ladeinfrastruktur
  • Utvikling av metoder og verktøy for optimal utbygging og drift av ladeinfrastruktur i distribusjonsnettet

I FuChar er det høyeffektslading, som f.eks. hurtiglading av elbiler og elbusser, som er i fokus. Per i dag har man lite kunnskap om hvordan slik lading påvirker nettet. FuChar vil altså gi ny kunnskap om elektrisk høyeffektslading og transportsektorens brukeratferd, noe som vil kunne bidra til at overgangen til en elektrisk transportsektor blir så god og effektiv som mulig.

Samarbeid mellom forskere og industripartnere vil bli viktig!

FuChar har bred kompetanse blant både industri- og forskningspartnerne i prosjektet, og det er deltagelse både fra nettselskap (Agder Energi Nett, Hafslund Nett, Haugaland Kraft Nett, Istad Nett, og Skagerak Nett), operatører av ladeinfrastruktur (IONITY), Statens Vegvesen og NVE.

Den brede deltagelsen i prosjektet er svært viktig for å sikre deling av kunnskap og erfaringer mellom industri og forskere. Dette muliggjør også at FuChar får tilgang til nødvendig data som trengs i forskningsaktivitetene, samt at det vil bidra til å sikre at prosjektet har det riktige fokuset.

Gjennom forskning og samarbeid mellom partnerne i FuChar-prosjektet skal man sikre at utbygging av ladeinfrastruktur for elektrisk transport koordineres med utbygging og drift av fremtidens smarte strømnett. Én av prosjektedeltagerne fra industrien, Jan Haugen Ihle i IONITY, understreket i FuChar sitt oppstartmøte viktigheten av samarbeid mellom nettselskap og operatører av ladeinfrastruktur for å sikre bedre utnyttelse av strømnettet.

«Bedre og tettere samarbeid mellom nettselskap og operatører av ladeinfrastruktur, både i planleggings-, utbyggings- og driftsfasen, vil kunne gi bedre utnyttelse av strømnettet. Dette vil være fordelaktig for alle aktører i transportsektoren.»
-Jan Haugen Ihle, Regionsdirektør i IONITY

Å ta i bruk ny kunnskap og teknologi vil kunne gi store nytteverdier både for nettselskap og operatører av ladeinfrastruktur – og ikke minst for brukerne av elektrisk transport.

Figur 1: FuChar-prosjektet skal sikre at utbygging av ladeinfrastruktur for elektrisk transport koordineres med utbygging og drift av det smarte strømnettet – for å sikre at ny kunnskap og teknologi tas i bruk.
Figur 1: FuChar-prosjektet skal sikre at utbygging av ladeinfrastruktur for elektrisk transport koordineres med utbygging og drift av det smarte strømnettet – for å sikre at ny kunnskap og teknologi tas i bruk.

Vellykket oppstartsmøte i september

FuChar-prosjektet hadde et todagers oppstartsmøte 24.-25. september i år, med hele 25 deltagere fra prosjektgruppen. Målsetningen med oppstartsmøtet var å bli kjent på tvers av prosjektgruppen, samt å få en felles enighet om prosjektets målsetning og avgrensninger.

Som en del av oppstartsmøtet ble noen av partnerne spurt om å presentere hvorfor de deltar i prosjektet, samt deres tanker om fremtiden for elektrisk transport. Det var blant annet innlegg fra Hafslund Nett, IONITY, Norsk Elbilforening og NVE, samt fra FoU-partnerne NTNU i Trondheim og UPC i Barcelona.

I møtet ble det brukt tid på å diskutere hvordan deltagerne ser for seg at fremtidens transportsektor vil se ut, hvilke typer kjøretøy som blir viktigst i fremtiden, samt hvordan disse endringene i samfunnet vil påvirke ladebehovet til ulike typer kjøretøy. Momenter fra denne diskusjonen vil være viktig når man skal sette opp scenarier og antagelser for forskningsaktivitetene i FuChar. Blant annet påpekte Kjersti Vøllestad i Hafslund Nett at utviklingen vil være forskjellig i byområder og grisgrendte strøk, og det er dermed viktig at prosjektet tar hensyn til disse forskjellene i forskningsarbeidet.

«Fremtidig behov for nettinvesteringer som følge av økt last fra høyeffektslading vil være veldig forskjellig i byområder sammenlignet med i grisgrendte strøk og langs hovedveiene mellom byene. Det er derfor svært viktig at lastmodellering og analyse av nettpåvirkning som gjøres i FuChar tar hensyn til dette.»

-Kjersti Vøllestad, Rådgiver i Hafslund Nett

Oppstartsmøtet var en meget lovende start på et prosjekt med mange spennende og viktige forskningsutfordringer, og vi ser frem til fire år med samarbeid i FuChar!

Figur 2: Forskingsleder Henning Taxt i SINTEF Energi presenterer en oversikt over SINTEFs ekspertområder under FuChar sitt oppstartsmøte. Det var hele 25 deltagere i oppstartsmøtet.

FuChar er et KPN-prosjekt som er en del av ENERGIX-programmet til Norges Forskningsråd. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Agder Energi Nett, Hafslund Nett, Haugaland Kraft Nett, IONITY, Istad Nett, Norsk Elbilforening, NVE, Skagerak Nett og Statens Vegvesen. FoU-partnere i prosjektet er SINTEF Energi (prosjektansvarlig), SINTEF Community, NTNU og UPC.

 

 

 

 

2 kommentarer på “Fremtidens nett- og ladeinfrastruktur for elektrisk transport – FuChar er på saken!

  1. Pingback: Fremtidens nett- og ladeinfrastruktur for elektrisk transport – FuChar er på saken!

  2. Pingback: Master i hurtiglading - #SINTEFblogg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *